Görme Engelliler

Harita Tapu Kadastro

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ 
Harita, yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi sistemidir. Kadastro, taşınmaz malların hukuki ve fenni anlamda tespiti işlemidir. Tapu sicili, taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumunu göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulmaktadır.
İnsan, toprak ve mülkiyet ilişkisi eski çağlardan beri önem arz etmiştir. Harita, tapu, kadastro sektörü bu önem ve ihtiyaçtan doğmuştur.
Harita sektörü ülkemizde büyük bir gelişme göstermiş, birliktelik sağladığı tapu ve kadastro sektörünün de gelişmesiyle bir bütün oluşturmuştur. Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkının tespiti ve kullanılmasına ilişkin işlemler devletin sorumluluğunda harita, tapu ve kadastro sektöründe çalışan nitelikli, teknik ara elemanlar tarafından yapılmaktadır. Bu sektör ülke ekonomisine istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Kırsal ve kentsel gelişmeler, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ihtiyaçları, değişik sektörlerin bu sektöre duydukları ihtiyaç, sektördeki teknik ara eleman ihtiyacını artırmıştır.

Harita

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

* Harita Teknisyenliği
* Tapu Sicil Teknisyenliği
* Kadastro Teknisyenliği